Grandma as a baby

 

Grandma as a young girl

 

 

 

Grandma
when she married Grandpa

 

Grandma (1978)

 

Back row: Grandpa, Aunt Freda,
Grandma, Aunt Evon
Front row: Aunt Betty,
Aunt Marcie, Mom (Karen)

   
 

Grandma

 
    I Call Her Grandma